Toastie Mozzarella & Pesto Gluten Free

X

Toastie Mozzarella & Pesto Gluten Free

An airy, gluten free toast filled with mozzarella, baked tomatoes and our favourite pesto dressing.

Product information

ALLERGENS